Ploty na klíč - Dodávky a montáž veškerého druhu oplocení

Nabízíme kompletní montáž hliníkového oplocení vč. vybetonování zákl. patek a výrobu a montáž posuvných, dvoukřídlých bran a branek.

Montážní návod ALUPASS

Instalace plotu

Instalace, údržba a záruční podmínky pro hliníkové ploty Alupass


Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za nákup našeho produktu. Doufáme, že Vám bude dlouho a dobře sloužit. Před použitím si prosím přečtěte návod k použití a uchovejte ho pro pozdější potřebu. Dodržujte bezpečnostní pokyny.


Účel použití:

Produkt je určen pro obehnání a vytvoření soukromí v nekomerční sféře. Není určen pro komerční používání. Neodborné zásahy do produktu, jiný způsob používání, např. v podnikatelské sféře, bude brán jako porušení účelu použití, které může mít za následek poškození produktu nebo snížení bezpečnosti.


Instalační návod na montáž hliníkových plotů ALUPASS


1. Úvod

Hliníkové ploty ALUPASS jsou moderní, estetické a odolné řešení pro vaše oplocení. Díky své konstrukci a materiálu jsou tyto ploty odolné proti povětrnostním vlivům a nevyžadují žádnou údržbu. Tento instalační návod vám pomůže krok za krokem s montáží Vašeho nového plotu.


2. Příprava materiálu

- Hliníkové sloupky (výška dle Vašeho výběru)

- Hliníkové plotové panely (šířka dle Vašeho výběru)

- Patky pro upevnění sloupků (pokud se nekotví přímo do země)

- Kotvení (šrouby, hmoždinky) pro upevnění patek

- Betonová směs (pokud kotvíte sloupky do země)


3. Nástroje

- Vodováha

- Kladivo

- Vrtačka s příslušným vrtákem pro šrouby/hmoždinky

- Klíč na utahování šroubů

- Lopata či zemní vrták (pokud kotvíte sloupky do země)


4. Postup montáže

Krok 1: Vyznačení a příprava terénu

- Vyznačte si na zemi pozice sloupků podle šířky plotových panelů a rozestupu mezi sloupky.

- Ujistěte se, že linie plotu je rovná a vodorovná.

- Pokud kotvíte sloupky do země, vykopejte jámy pro sloupky o hloubce cca 40-50 cm.


Krok 2: Montáž patek (pokud se používají)

- Připevněte patky k zemi pomocí vrtačky, vrtáku a kotvení (šroubů a hmoždinek).

- Použijte vodováhu, aby byly patky v rovině a ve stejné výšce.


Krok 3: Montáž sloupků

- Postavte sloupky na patky nebo do vykopaných jamek.

- Proveďte kontrolu rovnosti a výškové úrovně pomocí vodováhy.

- Pokud kotvíte sloupky do země, naplňte jámy betonovou směsí. Nechte beton zatvrdnout dle doporučení výrobce.


Krok 4: Montáž plotových panelů

- Zasuňte plotové panely do drážek sloupků. Ujistěte se, že jsou pevně a vodorovně uchyceny.

- Pokud je třeba, upravte šířku panelů pomocí pilky nebo brusky.


Krok 5: Upevnění patek sloupků (pokud se používají)

- Připevněte sloupky patek pomocí šroubů a klíče na utahování.


Varianta na podezdívku

Plotové pole do sloupků


Krok 6: Finální kontrola

  • Zkontrolujte celkovou stabilitu plotu a ujistěte se, že jsou všechny části pevně spojeny.


Péče a údržba:

- k čištění nepoužívejte olej, mořidlo ani barvu

- barevné odchylky povrchu v běžném rozmezí způsobené vlivem materiálu nebo výroby, nejsou důvod k reklamaci

- doporučujeme očistit výkaly od ptáků a spadané listí, mohou způsobit trvalé skvrny

- V případě znečištění hliníkových povrchů, použijte jemný mycí prostředek na bázi octu a teplou vodu. Nepoužívat čistící prostředky s rozpouštědlem nebo vápnem (mohlo by to způsobit odbarvení lakovaného hliníku)


Záruční podmínky pro hliníkové ploty


1. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto záruční podmínky (dále jen "podmínky") upravují záruční práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vztahující se k prodeji hliníkových plotů (dále jen "zboží").


1.2. Prodávajícím je osoba, která prodává zboží kupujícímu. Kupujícím je osoba, která nakupuje zboží od prodávajícího.


1.3. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").


2. Záruční doba


2.1. Prodávající poskytuje na zboží záruční dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není výslovně uvedeno jinak.


2.2. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím.


3. Rozsah záruky


3.1. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výroby zboží, které se projeví během záruční doby. Tento plot není určen pro komerční použití.


3.2. Záruka nezahrnuje opotřebení zboží způsobené jeho běžným používáním, mechanické poškození, neodbornou manipulaci či údržbu, nebo vady vzniklé v důsledku vnějších vlivů (např. povětrnostních podmínek).


3.3 Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

- nesprávně provedené montáže

- neodborného zacházení či používání

- neodborné či nedostatečné provedené údržby nebo čištění

- násilného působení

- použití neoriginálních náhradních dílů

- změn na výrobku způsobených povětrnostními vlivy a přímým slunečním záření

- použití výrobků ke komerčním účelům či jejich pronájmu


4. Uplatnění záruky


4.1. Kupující je povinen uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční doby.


4.2. Uplatnění záruky musí kupující oznámit prodávajícímu ústně nebo elektronicky a uvést popis vady, případně fotografie dokumentující vadu.


4.3. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění záruky, rozhodnout o oprávněnosti reklamace a informovat kupujícího o dalším postupu.


5. Náhrada vadného zboží


5.1. Pokud je uplatněná záruka oprávněná, prodávající je povinen vadné zboží bezplatně opravit nebo nahradit novým kusem, podle volby kupujícího.


5.2. Pokud není oprava či výměna možná nebo účelná, prodávající může poskytnout přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy a vrátit kupujícímu kupní cenu.


6. Závěrečná ustanovení


6.1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich vyhotovení.


6.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.


6.3.V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím se řídí vztahy těmito podmínkami a občanským zákoníkem.


6.4. Veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito podmínkami budou řešeny před soudem České republiky.


6.5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2023.


6.6. Tyto podmínky jsou dostupné v českém jazyce a jsou uloženy v elektronické podobě. Kupující má právo tyto podmínky uložit a reprodukovat.